Autor:
Pixabay

Tartu Ülikooli patsiendiohutuse projekt andis uusi teadmisi suurele hulgale tervishoiutöötajatele 

Augustis lõppes Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi projekt „Patsiendiohutuse uurimiskeskuse arendamine Tartu Ülikoolis“, mille eesmärgiks oli täiustada patsiendiohutusealast teadustööd ning koolitada tänaseid ja tulevasi tervishoius töötavaid spetsialiste nende teemadega pädevalt hakkama saama. 

Projektijuht, sisehaiguste kaasprofessor Kaja Põlluste ütles, et patsiendiohutus on jätkuvalt aktuaalne kogu maailma tervishoius. „Iga tegevus meditsiinis ja tervishoius võib potentsiaalselt patsiendile kahju tekitada. Teadlaste koolitamine ja teadusuuringute edendamine on oluline, et tuvastada riske ja luua uusi teadmisi kahjujuhtumite ennetamiseks ja vähendamiseks. Tartu Ülikoolis loodud patsiendiohutuse uurimiskeskusel on oluline roll patsiendiohutuse edendamiseks Eestis.“ 

Kaja Põlluste sõnutsi hõlmas suure osa projektist spetsiifiliste patsiendiohutuse alaste koolituste korraldamine. Esialgu osaliselt kontaktõppena planeeritud koolitused viidi 2020. aastal alanud pandeemia tõttu üle veebikeskkonda. „Veebiplatvormil oli võimalus läbida kokku koolitusi kahe aasta jooksul 13 erineval teemal, mis hõlmasid nii patsiendiohutuse baasteadmisi kui teadustöö metoodikat,“ lausus Põlluste. 

Õppurite ring oli lai. Lisaks esialgu kaasatud Tartu Ülikooli õppejõududele, teaduritele ja doktorantidele tuli suure huvi tõttu õppureid veelgi juurde. Seega osales  koolitustel ka magistrante nii Tartu Ülikoolist kui ka teistest kõrgkoolidest, haiglates töötavaid õdesid, ämmaemandaid, füsioterapeute, arste ja kvaliteedispetsialiste. Tunnistused said koolitustel osalemise eest 82 inimest, s-h 28 inimest osalesid kahel või enamal koolitusel.  

Lisaks koolitustele valmis Tartu Ülikooli patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia aastateks 2022-2026, milles on sõnastatud ülikooli eesmärgid ja tegevused patsiendiohutuse arendus- ja teadustöö vallas. „Nende eesmärkide saavutamiseks on juba alustatud uute projektidega ning projekti jooksul on doktoriõppes alustatud nelja patsiendiohutuse teemalise uurimistööga. Projekti partneritega jätkub koostöö Euroopa Horisondi programmis,“ selgitas Põlluste. 

Kaja Põlluste rõhutas, et patsiendiohutuse edendamiseks Eestis on oluline, et lepitakse kokku prioriteedid ning määratletakse tegevuskava ja huvirühmade rollid. Selleks töötati välja  ka ettepanekud riikliku patsiendiohutuse strateegia koostamiseks. „Tartu Ülikooli roll patsiendiohutuse edendamises on eeskätt rakendusuuringute kaudu tõenduspõhise teabe pakkumine ja tervishoiutöötajate koolitamine patsiendiohutuse valdkonnas.“ 

Projekti tulemusi esitleti käesoleva aasta juunis toimunud konverentsil, kus esinesid projekti partnerid ja rahvusvaheliselt tunnustatud patsiendiohutuse spetsialistid. Nende seas olid näiteks Oxfordi Ülikooli psühholoogiaprofessor Charles Vincent ja OECD tervishoiu kvaliteediindikaatorite programmi juht, professor Nicolaas S. Klazinga. Konverentsil esitletud stendiettekannetest said osalejad ülevaate nii Eestis, Hollandis kui Hispaanias tehtud patsiendiohutuse uuringute tulemustest.  

Kaja Põlluste sõnas, et projekti tulemusena on Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudist ja kogu meditsiiniteaduste valdkonnast kujunenud Eesti patsiendiohutuse teadus- ja arenduskeskus, millel on potentsiaal teadustöö kaudu panustada patsiendiohutuse arengusse kogu riigis. 

Projekti „Patsiendiohutuse uurimiskeskuse arendamine Tartu Ülikoolis“ (PATSAFE) rahastas Euroopa Komisjon Horisont 2020 programmist 323 450 euroga. Projekt toimus  koostöös kahe rahvusvaheliselt tunnustatud patsiendiohutuse uurimiskeskusega, Hispaania Avedis Donabediani Instituudi ja Hollandi Radboudi Ülikooli Meditsiinikeskusega.

Tartu Ülikooli teadlaste uuring paljastas haruldase haiguse diagnoosimise ja ravi väljakutsed

Tartu Ülikooli teadlaste uuring paljastas haruldase haiguse diagnoosimise ja ravi väljakutsed

Teaduskonverentsi publik

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile!

Tartu Ülikooli teadlased avastasid uue ravimikandidaadi agressiivse ajukasvajaga võitlemiseks

Tartu Ülikooli teadlased avastasid uue ravimikandidaadi agressiivse ajukasvajaga võitlemiseks