Tõenduspõhiselt kehaliselt aktiivse inimese toidust ja toitumisest

Toimumise aeg: 7.-8. oktoober 2024

Kuraator: professor Vahur Ööpik

Toimumise koht: Tartu auditoorne

Hind: 194 EUR

Maht: 15 täienduspunkti

sihtrühm: pere-, üld-, spordi- ja taastusarstid ning kõikide teiste erialade arstid, residendid, füsioterapeudid, õed, toitmisravi spetsialistid

REGISTREERU

Eesmärk: Anda terviklik ülevaade spordiga erinevatel tasemetel tegelevate  inimeste (noorsportlane, harrastaja, saavutussportlane) toidu ja toitumisega seotud vajaduste eripäradest. Käsitletakse järgmisi teemasid: organismi energiavajadus, energiat andvate toitainete optimaalne kogus ja vahekord toidus, sportlase veevajadus, vitamiinid ja mineraalained sportlase toidus, toidulisandid, nende kasutamisega seotud riskid, tõendatud toimega toidulisandid ja kehaline töövõime, noorsportlaste söömisega seonduvad probleemid,  kehakaal ja -koostis ning sportlik saavutusvõime, häirunud söömiskäitumine ja söömishäired  spordis. 

Kursusel osalenu: 

  1. mõistab kehaliselt aktiivse inimese/sportlase vajaduste iseärasusi võrreldes mittesportlasega toidu ja toitumise osas, mis tulenevad treeningukoormuste mahust ja intensiivsusest, aga ka spordialade eripäradest
  2. teab, mis on toidulisandid ja sporditoidud, tunneb nende kasutamisega seotud riske, oskab leida usaldusväärset teavet tõendatud toimega toidulisandite ja sporditoitude kohta ning kriitiliselt hinnata nende kasutamise otstarbekust erineva tasemega sportaste puhul
  3. teab kuuma ilmaga treenimise või võistlemisega kaasneda võivaid riske, oskab hinnata sportlase veevajadust ja erineva koostisega jookide kasutamise otstarbekust ning kavandada optimaalset joogirežiimi treenimiseks ja võistlemiseks kõrge temperatuuriga keskkonnas
  4. mõistab kehakaalu- ja koostise tähtsust sportlikku saavutusvõimet mõjutavate teguritena erinevate spordialade lõikes, omab ülevaadet sportlaste poolt kasutatavatest meetoditest kehakaalu- ja koostise mõjutamiseks ja nendega kaasnevatest riskidest, oskab hinnata terviseriskide maandamise seisukohast lubatavat kehakaalu langetamise ulatust lähtudes oma normaalkaalus sportlase kehakoostise andmetest. Oskab hinnata häirunud söömiskäitumisega kaasnevaid terviseriske

KAVA

07.10.2024

Sportlase energia- ja veevajadus (Luule Medijainen; 1,5 tundi)

Vitamiinide ja mineraalainete tähtsus sportlase toidus (Luule Medijainen; 1,5 tundi)

Toidulisandid ja sporditoidud: mis need on ja millised riskid kaasnevad nende kasutamisega (Vahur Ööpik; 1,5 tundi)

Tõendatud toimega toidulisandid: lühiülevaade mõnede konkreetsete näidetega (Vahur Ööpik; 1,5 tundi)

08.10.2024

Töövõime, treening ja võistlemine kuuma ilmaga (Vahur Ööpik; 1,5 tundi)

Spordi- ja energiajoogid: mis need on ja kes neid vajavad (Vahur Ööpik; 45 min)

Kehakaal ja –koostis ning sportlik saavutusvõime (Vahur Ööpik; 1,5 tundi)

Häirunud söömiskäitumine: alahinnatud probleem spordiga tegelejatel (Eve Unt; 1,5 tundi).

Kokkuvõte, arutelu 10 min

REGISTREERU

Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

TÜ KMI täienduskeskuse kursus Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

Kardioloogia kursus

TÜ kliinilinse meditsiini instituudi täienduskursus kardioloogiast

Kardiopulmonaalse taastusravi kursus

TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskoolitus Kardiopulmonaalse taastusravi kursus